TNPSC HISTORY,

1. முதல் தரெயின் போரில் வெற்றி பெற்றவர்
அ. கோரி முகமது
ஆ. கஜினி முகமது
இ. பிரிதிவிராசன்
ஈ. மகேந்திர பல்லவன்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : இ. பிரிதிவிராசன்
2. நாளந்தா பல்கலைக்கழகத்தை 1197ல் தாக்கியவர்
அ. குத்புதீன் அய்பெக்
ஆ. முகமதுபின் துக்ளக்
இ. முகமதுபின் பக்தியார் கில்ஜி
ஈ. ஜெயசந்திரன்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : இ. முகமதுபின் பக்தியார் கில்ஜி
3. பாலர் மரவைச் சார்ந்தவர்கள் பின்பற்றிய சமயம்
அ. புத்த மதம்
ஆ. சமண மதம்
இ. இந்து மதம்
ஈ. பார்சி

CLICK BUTTON.....


ANSWER : அ. புத்த மதம்
4. குத்புதீன் அய்பெக்கின் ஆதிக்கத்தை ஏற்ற வங்காள ஆளுநர்
அ. இல்ட்டுட் மிஷ்
ஆ. அலிமர்த்தன்
இ. ஆராம்ஷா
ஈ. எவருமில்லை

CLICK BUTTON.....


ANSWER : ஆ. அலிமர்த்தன்
5. தில்லியை ஆண்ட முதல் மற்றும் கடைசி பெண்மணி
அ. சாந்த் பீவி
ஆ. நூர்ஜஹான்
இ. மும்தாஜ் மகால்
ஈ. ரசியா பேகம்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : ஈ. ரசியா பேகம்
6. மகாவீரர் இறந்த போது அவரது வயது
அ. 42
ஆ. 57
இ. 62
ஈ. 72

CLICK BUTTON.....


ANSWER : ஈ. 72
7. உபநிஷத்துக்கள் தொடர்புடையது
அ. மதம்
ஆ. யோகா
இ. தத்துவம்
ஈ. சட்டம்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : இ. தத்துவம்
8. நந்த வம்சத்தை தொடங்கியவர்
அ. மகாபத்ம நந்தர்
ஆ. தன நந்தர்
இ. ஜாத நந்தன்
ஈ. ரிசாதனன்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : அ. மகாபத்ம நந்தர்
9. காந்தார கலைப் பள்ளியை உருவாக்கியவர்
அ. சந்திர குப்த மவுரியர்
ஆ. அசோகர்
இ. கனிஷ்கர்
ஈ. ஹர்ஷர்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : இ. கனிஷ்கர்
10. இரண்டாம் புலிகேசி - ஹர்ஷர் போர் எந்த நதிக்கரையில் நடந்தது?
அ. ஜீலம்
ஆ. கோதாவரி
இ. நர்மதை
ஈ. தபதி

CLICK BUTTON.....


ANSWER : இ. நர்மதை

CLASS 12 ZOOLOGY-HUMAN PHYSIOLOGY

MARCH – 2007 – BIO-ZOOLOGY

1. The wall of the stomach is protected against the action of HCI by | இரைப்பையின் சுவரை HCI அமிலத்தின் பாதிப்பிலிருந்து பாதுகாப்பது

a) Pepsin | பெப்சின்
b) renin | ரெனின்
c) mucous layer | கோழைப் பொருள்
d) lipase | லிபேஸ்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : c) mucous layer | கோழைப் பொருள்
2. The granulation of tissues around the site of fracture is called | எலும்பு முறிந்த பகுதியைச் சுற்றி உருவாகும் திசுத்தொகுதி

a) nodule| முடிச்சு
b) papilla | நீட்சிகள்
c) rudiment | மூலக்கூறுகள்
d) callus | காலஸ்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : d) callus | காலஸ்
3. An oily substance called sebum is secreted by | சீபம் என்ற எண்ணெய் பொருளைச் சுரப்பது

a) sweat gland | வியர்வைச் சுரப்பி
b) sebaceous gland | எண்ணெய்ச் சுரப்பி
c) thyroid gland | தைராய்டு சுரப்பி
d) tear gland | கண்ணீர் சுரப்பி

CLICK BUTTON.....


ANSWER : b) sebaceous gland | எண்ணெய்ச் சுரப்பி
4. Hyperglycemic hormone is otherwise known as | ஹைபர்கிளைசீமிக் ஹார்மோன் என அழைக்கப்படுவது

a) insulin | இன்சுலின்
b) adrenalin | அட்ரீனலின்
c) glucagon | குளுக்கோகான்
d) thyroxine | தைராக்ஸின்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : c) glucagon | குளுக்கோகான்
JUNE – 2007 – BIO-ZOOLOGY

5. The polysaccharide found in liver and muscles is | தசைகளிலும், கல்லீரல்களிலும் காணப்படும் கூட்டுச் சர்க்கரை

a) starch | ஸ்டார்ச்
b) cellulose | செல்லுலோஸ்
c) chitin | கைட்டின்
d) glycogen | கிளைக்கோஜன்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : d) glycogen | கிளைக்கோஜன்
6. Protein substance present in cones is | கூம்பு செல்களில் உள்ள புரதம்

a) opsin | ஆப்சின்
b) scotospin | ஸ்கோடாப்சின்
c) photopsin | போட்டாப்சின்
d) muco - protein | மியூகோபுரதம்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : c) photopsin | போட்டாப்சின்
7. A clot in the cerebral vessel causes | மூளையின் இரத்தக் குழாயில் இரத்தம் உறைதல் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றால் ஏற்படுவது

a) thrombosis | த்ரோம்போசிஸ்
b) stroke | பக்கவாதம்
c) embolus | எம்போலஸ்
d) coronary thrombasis | கரோனரி த்ராம்போசிஸ்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : b) stroke | பக்கவாதம்
8. Leydig cells secrete| லீடீக் செல்களினால் சுரக்கப்படுவது

a) oestrogen | எஸ்ட்ரோஜன்
b) testosterone | டெஸ்டோஸ்டிரான்
c) progesterone | புரோஜெஸ்டிரான்
d) relaxin | ரிலாக்சின்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : b) testosterone | டெஸ்டோஸ்டிரான்
SEPTEMBER – 2007 – BIO-ZOOLOGY

9. Deficiency of Vitamin D causes | வைட்டமின் ' D " குறைவினால் உண்டாகும் நோய்

a) Nyctalopia | நிக்டாலோப்பியா
b) Xerophthalmia | சிராப்தால்மியா
c) Osteomalacia | ஆஸ்டியோமலேசியா
d) Pellagra | பெல்லாக்ரா

CLICK BUTTON.....


ANSWER : c) Osteomalacia | ஆஸ்டியோமலேசியா
10. Partial albinism causes | குறைவுள்ள அல்பினிசம் உண்டாகக் காரணம்

a) Leucoderma | லுயுக்கோடெர்மா
b) Vitiligo | வைட்டிலிகோ
c) melanoma | மெலனோமா
d) dermatitis | டெர்மாட்டிட்டிஸ்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : a) Leucoderma | லுயுக்கோடெர்மா
11. The artificial kidney is | எது செயற்கையான சிறுநீரகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது?

a) donor kidney | வழங்கப்பட்ட சிறுநீரகம்
b) dializer | டையலைசர்
c) tissue matched kidney | திசுக்களுக்கு ஏற்ற சிறுநீரகம்
d) preserved kidney | பதப்படுத்தப்பட்ட சிறுநீரகம்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : b) dializer | டையலைசர்
12. In the presence of testosterone, FSH in male promotes | டெஸ்டோஸ்டீரான் முன்னிலையில் ஆண்களின் FSH ஹார்மோனின் பணி

a) Protein synthesis | புரதச்சேர்க்கை
b) secretion of androgens | ஆன்ட்ரோஜன் ஹார்மோன்களை சுரத்தல்
c) formation of sperms | விந்தணுக்களின் உற்பத்தியை தூண்டுதல்
d) growth of Graffian follicles | க்ராஃபியன் பாலிக்கிளின் வளர்ச்சியைத் தூண்டுதல்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : c) formation of sperms | விந்தணுக்களின் உற்பத்தியை தூண்டுதல்

CLASS 12 ZOOLOGY-HUMAN PHYSIOLOGY

MARCH - 2013 – BIO-ZOOLOGY

1. During the contraction of muscles the ATP molecules bind with the active site of| தசைகள் சுருங்கும் போது ஏ.டி.பி (ATP) மூலக்கூறுகள் இணையும் இடம்

a) Myosin filament | மையோசின் இழை
b) Myofibrils| மையோபைப்ரில்கள்
c) Nerve endings | நரம்பு முனை
d) Actin filaments| ஆக்டின் இழைகள்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : d) Actin filaments| ஆக்டின் இழைகள்
2.During root canal treatment the cavity of the tooth is filled with a sealing paste made of | பல் வேர்க் குழல் சிகிச்சையின் போது பல் குழியினுள் நிரப்பும் பசை

(a) calcium carbonate| கால்சியம் கார்பனேட்
(b) iodised salt| அயோடைடு உப்பு
(c) gutta percha resin| கட்டா பெர்சா ரெசின்
(d) pottasium salt| பொட்டாசியம் உப்பு

CLICK BUTTON.....


ANSWER : (c) gutta percha resin| கட்டா பெர்சா ரெசின்
3.A ring of smooth muscles present between the stomach and the duodenum is| இரைப்பைக்கும், டியோடினம் பகுதிக்கும் இடையே உள்ள சுருங்குத் தசை

(a) Cardiac Sphincter | கார்டியாக் சுருங்குத் தசை
(b) Pyloric Sphincter| பைலோரிக் சுருங்குத் தசை
(c) Ileocaecal Valve | இலியோ சீக்கல் வால்வு
(d) Anal Sphincter| மலப்புழை சுருங்குத் தசை

CLICK BUTTON.....


ANSWER : (b) Pyloric Sphincter| பைலோரிக் சுருங்குத் தசை
4.Sperms are stored in the | விந்தணுக்கள் சேமிக்கப்படும் இடம்

(a) testis| விந்தகம்
(c) epididymis| எபிடிடைமிஸ்
(b) prostate gland| புரோஸ்டேட் சுரப்பி
(d) seminal vesicle| செமினல் பை

CLICK BUTTON.....


ANSWER : (c) epididymis| எபிடிடைமிஸ்
JUNE – 2013 – BIO-ZOOLOGY

5. Which vitamin is associated with calcium absorption and deposition?| கால்சியம் உறிஞ்சுதல் மற்றும் எலும்புகளில் சேகரித்தல் போன்ற வேலைகளுடன் தொடர்புடைய வைட்டமின் எது?

a) Vitamin A | வைட்டமின் A
b) Vitamin C | வைட்டமின் C
c) Vitamin D | வைட்டமின் D
d) Vitamin E | வைட்டமின் E

CLICK BUTTON.....


ANSWER : c) Vitamin D | வைட்டமின் D
6. The polysaccharide found in liver and muscles is | தசைகளிலும், கல்லீரல்களிலும் காணப்படும் கூட்டுச் சர்க்கரை

a) starch | ஸ்டார்ச்
b) cellulose | செல்லுலோஸ்
c) chitin | கைட்டின்
d) glycogen | கிளைக்கோஜன்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : d) glycogen | கிளைக்கோஜன்
7. The sound "Lubb" is due to the closure of | “லப்” என்ற ஒலி இது மூடுவதால் ஏற்படுகிறது:

a) Atrial Valve | ஏட்ரியல் வால்வு
b) Ventricular Valve | வென்ட்ரிக்குலார் வால்வு
c)Atrioventricular valve| ஏட்ரியோ வென்ட்ரிக்குலார் வால்வு
d) Semilunar Valve | அரைச்சந்திர வால்வு

CLICK BUTTON.....


ANSWER : c)Atrioventricular valve| ஏட்ரியோ வென்ட்ரிக்குலார் வால்வு
8. Sensory hearing loss is due to the damage in the | உணர்தல் வகை காதுக் கேளாத்தன்மை எப்பகுதி சிதைவடைவதால் ஏற்படுகிறது?

a) Cochlea | காக்ளியா
b) Middle ear | நடுச்செவி
c) Auditory nerve | செவி நரம்பு
d) Auditory meatus | செவிக்குழாய்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : a) Cochlea | காக்ளியா

CLASS 12 ZOOLOGY-HUMAN PHYSIOLOGY

MARCH – 2012 – BIO-ZOOLOGY

1. Minerals that are essential tor cardiac function are| இதய இயக்கங்களில் துணை செய்யும் தனிமங்கள்

a) Potassium and Calcium| பொட்டாசியமும் கால்சியமும்
b) Sodium and Potassium| சோடியமும் பொட்டாசியமும்
c) Chlorine and Sodium| குளோரினும் சோடியமும்
d) Iodine and Chlorine| அயோடினும் குளோரினும்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : a) Potassium and Calcium| பொட்டாசியமும் கால்சியமும்
2. Which one of the following diseases is caused due to immunological disorder against an unknown antigen?| பின்வருவனவற்றுள் எது புரியாத ஒரு புதிர் போன்ற ஆண்டிஜெனுக்கு எதிராக தோன்றும் நோய் தடுப்பாற்றல் குறைபாடு?

a) Stroke | பக்கவாதம்
b) Tuberculosis| காசநோய்
c) Rheumatic arthritis | ருமேட்டிக் மூட்டுவலி
d) Multiple sclerosis| மல்டிப்பின் ஸ்கிளிரோசிஸ்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : c) Rheumatic arthritis | ருமேட்டிக் மூட்டுவலி
3. During the contraction of muscles the ATP molecules bind with the active site of| தசைகள் சுருங்கும் போது ஏ.டி.பி (ATP) மூலக்கூறுகள் இணையும் இடம்

a) Myosin filament | மையோசின் இழை
b) Myofibrils| மையோபைப்ரில்கள்
c) Nerve endings | நரம்பு முனை
d) Actin filaments| ஆக்டின் இழைகள்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : d) Actin filaments| ஆக்டின் இழைகள்
4. In ornithine cycle number of ATP molecules spent to convert toxic ammonia to a molecular urea is| ஆர்னிதைன் சுழற்சியில் நச்சுப் பொருளான அம்மோனியாவை ஒரு யூரியா மூலக்கூறாக மாற்ற தேவைப்படும் ATP மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை

a) four| நான்கு
c) three| மூன்று
b) two| இரண்டு
d) one| ஒன்று

CLICK BUTTON.....


ANSWER : c) three| மூன்று
JUNE – 2012 – BIO-ZOOLOGY

5. The process of maturation of erythrocytes is due to | இரத்த சிவப்பணுக்களை முதிர்ச்சியடைய செய்யும் வைட்டமின்

a) Vitamin A | வைட்டமின் A
b) Vitamin K| வைட்டமின் K
c) Vitamin C | வைட்டமின் C
d) Vitamin B12| வைட்டமின் B12

CLICK BUTTON.....


ANSWER : d) Vitamin B12| வைட்டமின் B12
6.Melanin is synthesised from which of the following amino acids | மெலானின் கீழ்கண்ட அமினோ அமிலத்திலிருந்து உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது

a) Glycine | கிளைசின்
b) Alanine| அலனைன்
c) Tyrosine | டைரோசின்
d) Rhodopsin| ரொடாப்சின்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : c) Tyrosine | டைரோசின்
7. The nuclei in the hypothalamus region are called as| ஹைபோ தலாமஸ் பகுதியில் உள்ள சிறிய உட்கருக்கள் அழைக்கப்படுவது.

a) mamillary bodies| மாமில்லரி உறுப்புகள்
b) superior colliculi| மேல் கோலி குலிகள்
c) inferior colliculi| கீழ் கோலி குலிகள்
d) corpora quadrigemina| கார்போரா குவாட்ரிஜெமினா

CLICK BUTTON.....


ANSWER : a) mamillary bodies| மாமில்லரி உறுப்புகள்
8. The reabsorption of water is influenced by which of the following hormones in the collecting tubule?| சேகரிக்கும் குழலில் சிறுநீர் அடையும் போது கீழ்கண்ட ஹர்மோனின் செயலால் நீர் உறிஞ்சப்படுகிறது.

a) Renin | ரெனின்
b) ADH| ADH
c) ACTH | ACTH
d) Erythropoietin| எரித்ரோபாய்டின்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : b) ADH| ADH
SEPTEMBER – 2012 – BIO-ZOOLOGY

9. Normal BMI range for adult is| முதியோர்களின் உடல்நிறை எண்ணின் அளவு வரையறை என்ன?

a) 15-20 |15 - 20
b) 19-25|19 - 25
c) 25-30 |25 - 30
d) 30-35|30 – 35

CLICK BUTTON.....


ANSWER : b) 19-25|19 - 25
10. The auditory receptors are| கேள் உணர்திறன் கொண்டவை

a) cone cells | கூம்பு செல்கள்
b) rod cells| குச்சி செல்கள்
c) organ of Corti | கார்டை உறுப்பு
d) macula| மாக்யூலா

CLICK BUTTON.....


ANSWER : c) organ of Corti | கார்டை உறுப்பு
11. Which of the following enables the right and left cerebral hemispheres operate co-operatively?| பெருமூளையின் வலது மற்றும் இடது அரைக் கோளங்கள் இணைந்து செயல்பட உதவுவது

a) Corpus callosum | கார்பஸ் கலோசம்
b) Corpus luteum| கார்பஸ் லூட்டியம்
c) Corpus albicans | கார்பஸ் அல்பிகன்ஸ்
d) Pons| பான்ஸ்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : a) Corpus callosum | கார்பஸ் கலோசம்
12. The hormone which induces ovulation is| அண்டம் விடுபடும் செயலைத் தூண்டும் ஹார்மோன்

a) Luteotropic hormone| அண்டம் விடுபடும் செயலைத் தூண்டும் ஹார்மோன்
b) Leutinizing hormone| லூட்டினைசிங் ஹார்மோன்
c) Follicle stimulating hormone| பாலிக்கிள் செல்களைத் தூண்டும் ஹார்மோன்
d) Progesterone| புரோஜெஸ்டீரான்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : b) Leutinizing hormone| லூட்டினைசிங் ஹார்மோன்

CLASS 12 ZOOLOGY-HUMAN PHYSIOLOGY

MARCH – 2011 – BIO-ZOOLOGY

1. The connective tissue proteins are not synthesized properly due to the deficiency of | இதன் குறைப் பாட்டால் இணைப்புத் திசு புரங்கள் தயாரிப்பு பாதிப்படையும்

a) Vitamin E | வைட்டமின் E
b) Vitamin B1 | வைட்டமின் B1
c) Vitamin C | வைட்டமின் C
d) Vitamin B12 | வைட்டமின் B12

CLICK BUTTON.....


ANSWER : c) Vitamin C | வைட்டமின் C
2. The left and right hemispheres of brain exchange information through | இடது மற்றும் வலது பெருமூளை அரைவட்ட கோளங்களுக்கு இடையே செய்திகள் பரிமாறிக் கொள்ள உதவுகிறது.

a) Corpus albicans | கார்பஸ் அல்பிகன்ஸ்
b) Carpus luteum | கார்பஸ் லூட்டியம்
c) Corpus striatum | கார்பஸ் ஸ்ட்ரைரேட்டம்
d) Corpus callosum | கார்பஸ் கலோசம்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : d) Corpus callosum | கார்பஸ் கலோசம்
3. The disease which is caused by airborne droplets to | நோயுற்ற ஒருவரால் காற்றில் தெளிக்கப்படுவதன் மூலம் பரவும் நோய்.

a) Myasthenia gravis | மையாஸ்தீனியா கிராவிஸ்
b) Syphilis | சிபிலஸ்
c) Tuberculosis | காசநோய்
d) Cholera | காலரா

CLICK BUTTON.....


ANSWER : c) Tuberculosis | காசநோய்
4. Urea biosynthesis takes place in | உயிர் வேதிவினை மூலம் யூரியாவை உருவாக்கும் முக்கிய உறுப்பு

a) Kidney | சிறுநீரகம்
b) Liver | கல்லீரல்
c)Heart | இதயம்
d) Pancreas | கணையம்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : b) Liver | கல்லீரல்
JUNE – 2011 – BIO-ZOOLOGY

5. Pancreatic amylase converts starch into | கணையஅமைலேஸ், ஸ்டார்சை …… ஆக மாற்றுகிறது.

a) sucrose | சுக்ரோஸ்
b) maltose | மால்டோஸ்
c) lactose | லாக்டோஸ்
d) fructose | ஃப்ரக்டோஸ்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : b) maltose | மால்டோஸ்
6. The smallest leococytes are | வெள்ளையணுக்களில் மிகச் சிறியவை

a) ecsinophils | இயோசினோஃபில்கள்
b) neutrophils | நியுட்ரோஃபில்கள்
c) Lymphocytes | லிம்போசைட்டுகள்
d) monocytes | மோனோசைட்டுகள்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : c) Lymphocytes | லிம்போசைட்டுகள்
7. Which of the following is responsible for rigor mortis? | கீழ்வருவனவற்றுள் எது ரிகர் மார்ட்டிஸ் நிலை ஏற்படக் காரணமாக உள்ளது.

a) Acetyl choline | அசிட்டைல் கொலைன்
b) Lysozyme | லைசோசைம்
c) Lysosome | லைசோசோம்கள்
d) Oxidation of food particle | உணவு ஆக்ஸிகரணம்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : c) Lysosome | லைசோசோம்கள்
8. Which disease is related with down’s syndrome? | பின்வரும் எந்த நோய் டவுன்ஸ் குறியீடு நோயுடன் தொடர்யுடையது.
a) Amnesia | அம்னீசியா
b) Alzheimer | அல்ஸீமியர் நோய்
c) Anaemia | இரத்தசோகை
d) Albinism | அல்பினிசம்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : b) Alzheimer | அல்ஸீமியர் நோய்
SEPTEMBER – 2011 – BIO-ZOOLOGY

9. The vitamin that remains as a co-enzyme in tissue metabolism and found useful in the process of oxidation of glucose in CNS is | திசு வளர்சிதை மாற்றத்தில் ஒரு கோ-என்சைமாகப் பயன்படும் மற்றும் மைய நரம்பு மண்டலத்தில் குளுக்கோஸ் ஆக்ஸிகரணத்தில் உதவும் வைட்டமின் எது?

a) B2 | B2
b) B1 | B1
c) B12 | B12
d) B6 | B6

CLICK BUTTON.....


ANSWER : b) B1 | B1
10. Dubb sound of heart is caused by | டப் என்னும் இதய ஒலி ஏற்படக் காரணமாக இருப்பது

a) Closure of atrio-ventricular valves | ஏட்ரியோ வெண்டிரிக்குலார் வால்வு மூடுவது
b) opening of semi-lunar valves | அரை சந்திர வால்வுகள் திறப்பது
c) Closure of semi-lunar values | அரை சந்திர வால்வுகள் மூடுவது
d) opening of atrio-ventricular valves | ஏட்ரியோ வெண்டிரிக்குலார் வால்வு திறப்பது

CLICK BUTTON.....


ANSWER : c) Closure of semi-lunar values | அரை சந்திர வால்வுகள் மூடுவது
11. Deficiency of Thyroxine hormone in adults causes a syndrome called | தைராக்ஸின் பற்றாக்குறையினால் பெரியவர்களுக்குத் தோன்றும் நோய்

a) Cretinism | கிரிட்டினிசம்
b) Rickets | ரிக்கட்ஸ்
c) Grave|s disease | கிரேவின் நோய்
d) Myxoedema | மிக்ஸிடியா

CLICK BUTTON.....


ANSWER : d) Myxoedema | மிக்ஸிடியா
12. The volume of the glomerular filtrate produced in each minute is | மனிதரில் ஒரு நிமிடத்தில் உருவாகும் குளாமருலார் வடி திரவத்தின் அளவு

a) 170-180 litres |170 - 180 லிட்டர்
b) 1.25 ml |1.25 மி.லி
c) 125 ml |125 மி.லி
d) 1-2 litres |1 - 2 லிட்டர்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : c) 125 ml |125 மி.லி

CLASS 12 ZOOLOGY-HUMAN PHYSIOLOGY

MARCH – 2010 – BIO-ZOOLOGY

1. The soluble plasma protein fibrinogen is converted to insoluble protein fibrin by | ஃபைபிரியோஜன் என்னும் புரோட்டீன் கரையா புரோட்டீனாகிய ஃபைபிரின் எனும் பொருளாக மாறுவதற்கு தேவைப்படும் என்சைம்.

a) Prothrombin | புரோதுரோம்பின்
b) Thrombin | துரோம்பின்
c) Prothrombinase | புரோதுரோம்பினேஸ்
d) Thrombokinase | துரோம்போ கைனேஸ்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : b) Thrombin | துரோம்பின்
2. The device used to record the electrical activity | மூளையின் மின்னோட்ட அலைவுகளை பதிவு செய்ய உதவும் கருவி.

a) Electrocadiogram | எலக்ட்ரோ கார்டியோகிராம்
b) Electro-encephalogram | எலக்ட்ரோ என்செஃபலோகிராம்
c) Echo-cardiogram | எக்கோ கார்டியோகிராம்
d) Endoscopy | என்டோஸ்கோப்பி

CLICK BUTTON.....


ANSWER : b) Electro-encephalogram | எலக்ட்ரோ என்செஃபலோகிராம்
3. Urea biosynthesis takes place in | யூரியாவை உருவாக்கும் இடம்

a) blood | இரத்தம்
b) Liver | கல்லீரல்
c) cerebrospinal fluid | மூளைத்தண்டுவடத் திரவம்
d) kidney | சிறுநீரகம்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : b) Liver | கல்லீரல்
4. Which arthritis is characterized by the deposition of sodium urate crystals on the articular cartilage, synovial membrane and in the periarticular tissues? | சோடியம் யூரேட் படிகங்கள் மூட்டுகளின் குருத்தெலும்புப் பகுதியிலும், அதைச் சுற்றியுள்ள திசுக்களிலும், சைனோவியல் உறையின் மீதும் படிவதால் தோன்றும் மூட்டுவலி
a) Infective arthritis | தொற்று மூட்டுவலி
b) Osteoarthritis | ஆஸ்டியோ மூட்டு வலி
c) Rheumatic arthritis | ருமாட்டிக் மூட்டுவலி
d) Metabolic arthritis | வளர்சிதை மாற்றக் குறைபாடு

CLICK BUTTON.....


ANSWER : d) Metabolic arthritis | வளர்சிதை மாற்றக் குறைபாடு
JUNE – 2010 – BIO-ZOOLOGY

5. The mineral necessary for blood clotting is | இரத்தம் உறைதலுக்குத் தேவையான தனிமம்

a) sodium | சோடியம்
b) iodine | அயோடின்
c) Calcium | கால்சியம்
d) Potassium | பொட்டாசியம்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : c) Calcium | கால்சியம்
6. Increased ocular pressure causes | கண்ணிற்குள் உள்ள திரவ அழுத்தம் அதிகரிப்பதால் ஏற்படும் நோய்

a) Myopia | மையோபியா
b) Stye | கண்கட்டி
c) Conjunctivitis | கன்ஜக்டிவிடிஸ்
d) Glaucoma | கிளாக்கோமா

CLICK BUTTON.....


ANSWER : d) Glaucoma | கிளாக்கோமா
7. Number of ATP molecules spent to convert ammonia to urea is | அமோனியாவை ய+ரியாவாக மாற்றத் தேவைப்படும் ATP மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை
a) four | நான்கு
b) two | இரண்டு
c) three | மூன்று
d) one | ஒன்று

CLICK BUTTON.....


ANSWER : c) three | மூன்று
8. Corpus luteum secretes | கார்பஸ் லூட்டியம் சுரக்கும் ஹார்மோன்

a) Testosterone | டெஸ்டோஸ்டீரான்
b) Aldosterone | ஆல்டோஸ்டீரான்
c) Progesterone | புரோஜெஸ்ட்ரான்
d) Insulin | இன்சுலின்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : c) Progesterone | புரோஜெஸ்ட்ரான்
SEPTEMBER – 2010 – BIO-ZOOLOGY

9. What is called the ability of the human eyes to focus objects at varying distance? | தூரத்திற்கேற்றவாறு தாமே குவிதன்மையே மாற்றியமைத்துக் கொள்ளும் மனித விழியின் தன்மைக்கு என்ன பெயர்?

a) photopic vision | போட்டோபிக் பார்வை
b) scotopic vision | ஸ்காட்டோபிக் பார்வை
c) Accommodation | விழியின் ஏற்பமைவு
d) Astigmatism | அஸ்டிக்மேட்டிசம்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : c) Accommodation | விழியின் ஏற்பமைவு
10. Which one refers to the largest part of diencephalon | இது டயன்செபலானின் பெரும்பகுதியாகும்.

a) Cerebrum | பெருமூளை
b) Cerebral cortex | பெருமூளையின் புறணி
c) Hypothalamus | ஹைபோதலாமஸ்
d) Thalamus | தலாமஸ்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : d) Thalamus | தலாமஸ்
11. The acinus of thyroid gland is lined by | அசினஸ் என்றழைக்கப்படும் தைராய்டு பாலிக்கிள்களின் ஓரத்தில் அமைந்துள்ள செல்கள்

a) germinal epithelial cells | இனச்செல் எப்பிதீலியல் செல்
b) squamous epithelial cells | அடுக்கு எப்பிதீலியல் செல்கள்
c) myoepithelial cells | மையோ எப்பிதீலியல் செல்கள்
d) glandular cubical epithelial cells | கனசதுர எப்பிதீலிய சுரப்பு செல்கள்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : d) glandular cubical epithelial cells | கனசதுர எப்பிதீலிய சுரப்பு செல்கள்
12. The amino acid which is necessary for the synthesis | மெலானின் உற்பத்திக்குத் தேவைப்படும் அமினோ அமிலம்

a) Valine | வாலின்
b) Threonine | திரியோனின்
c) Tyrosine | டைரோசின்
d) Methionine | மீதியோனின்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : c) Tyrosine | டைரோசின்

CLASS 12 ZOOLOGY-HUMAN PHYSIOLOGY

MARCH – 2009 – BIO-ZOOLOGY

1. Deficiency of vitamin D causes | வைட்டமின் D குறைபாட்டினால் தோன்றுவது

a) Nyctalopia | மாலைக்கண் நோய்
b) Xerophthalmia | சீராப்தால்மியா
c) Osteomalacia | ஆஸ்டியோ மலேசியா
d) Pellagra | பெல்லக்ரா

CLICK BUTTON.....


ANSWER : c) Osteomalacia | ஆஸ்டியோ மலேசியா
2. Which enzymes acts on milk protein? | பால் புரோட்டீன் (பால் புரதம்) மீது செயல்படும் நொதி

a) Pepsin | பெப்சின்
b) Renin | ரெனின்
c) Lipase | லைப்பேஸ்
d) Erypsin | எரிப்ஸின்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : b) Renin | ரெனின்
3. A permanent birth control method in male is | ஆண்களுக்கான ஒரு நிலையான கருத்தடை முறை

a) Copper -T | காப்பர் - T
b) Tubectomy | டியூபெக்டமி c) Vasectomy | விந்து நாளம் எடுப்பு (வாசக்டமி)
d) Contraceptive pills | கருத்தடை மாத்திரைகள்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : c) Vasectomy | விந்து நாளம் எடுப்பு (வாசக்டமி)
4. The region of brain which secretes cerebrospinal fluid is | மூளைத்தண்டுவடத் திரவத்தை சுரக்கும் மூளையின் பகுதி

a) Vermis | வெர்மிஸ்
b) Flocculus | பிளாக்குலஸ்
c) Choroid plexus | கொராய்டு பிளக்சஸ்
d) Medulla oblongata | முகுளம்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : c) Choroid plexus | கொராய்டு பிளக்சஸ்
JUNE – 2009 – BIO-ZOOLOGY

5. An example for structural protein is | அமைப்புப் புரதத்திற்கு ஒரு உதாரணம்

a) hormones | ஹார்மோன்கள்
b) muscles | தசைகள்
c) blood | இரத்தம்
d) enzymes | என்சைம்கள்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : b) muscles | தசைகள்.
6. Conditioned reflex was first demonstrated by நிலைப்படுத்தப்பட்ட அனிச்சை செயலை நிரூபிக்க முதலில் சோதனை செய்தவர்

a) O. Hertwig | ஒ.ஹெர்ட்விக்
b) Ivan pavlov | ஐவன் பேவ்லோவ்
c) T.H Morgan | T.H. மார்கன்
d) B.Summer | B. சம்னர்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : b) Ivan pavlov | ஐவன் பேவ்லோவ்
7. Haematoma is formed during | எதனால் ஹீமட்டோமா உண்டாகிறது

a) heart attack | மாரடைப்பு
b) digestion | செரித்தல்
c) bone fracture | எலும்பு முறிவு
d) urination | சிறுநீர் கழித்தல்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : c) bone fracture | எலும்பு முறிவு
8. Which one of the is following is not an example for acquired local hypopigmentation? | பின்வருவனவற்றுள் எந்த ஒன்று பெறப்படும் நிறக் கறைபாட்டிற்கு உதாரணம் அல்ல?

a) Radiation dermatitis | கதிரியக்க தோல் நோய்
b) Leprosy | தொழு நோய்
c) Healing of wounds | குணமாகும் காயங்கள்
d) Addison|s disease | அடிசனின் நோய்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : d) Addison|s disease | அடிசனின் நோய்
SEPTEMBER – 2009 – BIO-ZOOLOGY
9. Which is related with Down|s syndrome? | டவுன் நோய் குறியீட்டுடன் தொடர்புடையது எந்த நோய்?
a) Amnesia | அம்னீசியா
b) Alzheimer | அஸ்ஸீமியர்
c) Anaemia | இரத்த சோகை
d) Albinism | அல்பினிசம்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : b) Alzheimer | அஸ்ஸீமியர்
10. Hypoparathyroidism results in | ஹைபோ பாராதைராய்டிசத்தால் ஏற்படுவது
a) Cretinism | கிரிட்டினிஸம்
b) Tetany | டெட்டனி
c) Myxedema | மிக்ஸிடிமா
d) Kotosis | கீட்டோசிஸ்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : b) Tetany | டெட்டனி
11. The amount of urea excreted in urine in a day is | ஒரு நாளில் சிறுநீர் வழியே வெளியேறும் யூரியாவின் அளவு

a) 40 gm |40 கிராம்
b) 50 gm |50 கிராம்
c) 20 gm |20 கிராம்
d) 25 gm |25 கிராம்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : d) 25 gm |25 கிராம்
12. Calcium ion needed for muscle contraction is released from | தசையின் சுருக்கத்திற்குத் தேவையான கால்சியம் அயனிகளை வெளியிடுவது

a) blood | இரத்தம்
b) Protoplasm | புரோட்டோ பிளாசம்
c) synovial membrane | சினோவியல் படலம்
d) sarcoplasmic reticulum | சார்க்கோ பிளாஸ்மிக் வலை

CLICK BUTTON.....


ANSWER : d) sarcoplasmic reticulum | சார்க்கோ பிளாஸ்மிக் வலை