Pages

TNPSC - TRB - FREE ONLINE TEST 9 | ZOOLOGY | HUMAN PHYSIOLOGY

1. Intake of less amount of protein leads to the deficiency disease called | உணவில் புரதக் குறைப்பாட்டினால் ஏற்படும் நோய்
a) Beri Beri | பெரிபெரி
b) Rickets | ரிக்கெட்ஸ்
c) Anaemia | இரத்தச் சோகை
d) Kwashiorkar | குவாஷியார்க்கர்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : d) Kwashiorkar | குவாஷியார்க்கர்
2. Each gram of lipid is capable of yielding | ஒரு கிராம் லிப்பிடில் உருவாகும் கலோரிகளின் அளவு
a) 9.3 calories | 9.3 கலோரிகள்
b) 8.2 calories | 8.2 கலோரிகள்
c) 7.1 calories | 7.1 கலோரிகள்
d) 6 calories | 6 கலோரிகள்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : a) 9.3 calories | 9.3 கலோரிகள்
3. Deficiency of vitamin D causes | வைட்டமின் ‘D’ குறைவினால் உண்டாகும் நோய்
a) Nyctalopia | நிக்டோலோப்பியா
b) Xerophthalmia | சிராப்தால்மியா
c) Osteomalacia | ஆஸ்டியோமலேசியா
d) Pellagra | பெல்லாக்ரா

CLICK BUTTON.....


ANSWER : c) Osteomalacia | ஆஸ்டியோமலேசியா
4. The calorie requirement for IRM at heavy work during occupational activites is | கடினத் தொழில் செய்யும் IRM -ம் தொழில் செய்யும் போது தேவைப்படும்கலோரிகளின் அளவு என்ன
a) 1100 calories |1100 கலோரிகள்
b) 750 calories |750 கலோரிகள்
c) 2200 calories |2200 கலோரிகள்
d) 460 calories |460 கலோரிகள்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : c) 2200 calories |2200 கலோரிகள்
5. The normal BMI (Body mass index) range for adults is | முதியோர்களின் உடல்நிறை எண்ணின் அளவு வரையறை என்ன
a) 10 - 15 |10-15
b) 12 - 24 |12-24
c) 15 - 20 | 15-20
d) 19 – 25 |19-25

CLICK BUTTON.....


ANSWER : d) 19 – 25 |19-25
6. The normal blood glucose level during fasting is | உணவு உட்கொள்ளாத சமயத்தில் உடலில் குளுக்கோசின் அளவு
a) 70 to 110 mg/dl | 70 முதல் 110 மி.கிராம்/டெ.லிட்
b) 80 to 200 mg/dl | 80 முதல் 200 மி.கிராம்/டெ.லிட்
c) 100 to 150 mg/dl |100 முதல் 150 மி.கிராம்/டெ.லிட்
d) 200 to 250 mg/dl | 200 முதல் 250 மி.கிராம்/டெ.லிட்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : a) 70 to 110 mg/dl | 70 முதல் 110 மி.கிராம்/டெ.லிட்
7. During emulsification, the bile salts convert bigger fat particles into smaller globules called | நுரைத்தல் எனும் எமல்சிப்பிக்கேசனின் போது கொழுப்பின் மாற்றம்
a) granules | துகள்கள்
b) oil | எண்ணெய்
c) chilomicrons | கைலோமைக்ரான்கள்
d) millimicrons | மில்லி மைக்ரான்கள்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : c) chilomicrons | கைலோமைக்ரான்கள்
8. During root canal treatment, the cavity of the tooth is filled with a sealing paste made of | பல் வேர்க் குழல் சிகிச்சையின் போது பல் குழியினுள் நிரப்பும் பசை
a) chitin | கைட்டின்
b) calcium carbonate | கால்சியம் கார்பனேட்
c) iodised salt | அயோடைடு உப்புகள்
d) gutta-percha resin | கட்டாபெர்சா ரெசின்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : d) gutta-percha resin | கட்டாபெர்சா ரெசின்
9. The gall stones are formed of | பித்தக் கற்களை உருவாக்குவது
a) calcium | கால்சியம்
b) growing infected tissue | பாதிக்கப்பட்ட திசுக்கள்
c) cholesterol | கொலஸ்ட்ரால்
d) sodium crystals | சோடியப் படிகங்கள்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : c) cholesterol | கொலஸ்ட்ரால்
10. A fracture can be caused by | எலும்பு முறிவிற்குக் காரணம்
a)shock | அதிர்ச்சி
b) loss of blood supply | இரத்த ஓட்ட இழப்பு
c) impact of force | விசையின் தாக்கம்
d) malnutrition | குறை உணவூட்டம்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : c) impact of force | விசையின் தாக்கம்
11. The granulation of tissues around the site of fracture is called | எலும்பு முறிந்த பகுதியைச் சுற்றி உருவாகும் திசுத் தொகுதி
a) nodule | முடிச்சு
b) papilla | நீட்சிகள்
c) rudiment | மூலக்கருக்கூறு
d) callus | காலஸ்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : d) callus | காலஸ்
12. An inflammation of synovial membrane is called as | சினாவியல் படலத்தில் ஏற்படும் பாதிப்பு
a) infective arthiritis | தொற்று மூட்டுவலி
b) osteoarthritis | முழங்கால் மூட்டுவலி
c) rheumatic arthiritis | ருமாட்டிக் மூட்டுவலி
d) mechanical arthiritis | மெக்கானிக்கல் மூட்டுவலி

CLICK BUTTON.....


ANSWER : c) rheumatic arthiritis | ருமாட்டிக் மூட்டுவலி
13. During the contraction of muscle the ATP molecules bind with the active site of | தசைகள் சுருங்கும் போது எ.டி.பி. (அகூக) மூலக்கூறுகள் இணையும் இடம்
a) myosin filament | மையோசின் இழை
b) myofibrils | மயோபைப்பிரில்கள்
c) nerve endings | நரம்புமுனை
d) actin filaments | ஆக்டின் இழைகள்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : d) actin filaments | ஆக்டின் இழைகள்
14. Ca ions necessary for the contraction of muscles are released from | தசையின் சுருக்கத்திற்குத் தேவையான கால்சியம் அயனிகளை வெளியிடுவது
a) blood | இரத்தம்
b) protoplasm | புரோட்டோபிளாசம்
c) synovial membrane | சினோவியல் படலம்
d) sarcoplasmic reticulum | சார்கோ பிளாஸ்மிக் வலை

CLICK BUTTON.....


ANSWER : d) sarcoplasmic reticulum | சார்கோ பிளாஸ்மிக் வலை
15. What is the substance that destroys the muscle protein during rigor mortis | ரிகர் மார்டிசின் போது தசைகளில் உள்ள புரதத்தை அழிக்கும் பொருள்
a) proteolytic enzymes | புரோடியோ லைடிக் நொதிகள்
b) mitochondrial enzymes | மைட்டோகாண்டிரியல் நொதிகள்
c) lysosome enzymes | லைசோசைம் நொதிகள்
d) esterases | எஸ்ட்ரேசஸ்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : c) lysosome enzymes | லைசோசைம் நொதிகள்
16.The surface area of skin in our body is | நமது உடலின் மொத்தத் தோலின் மேல் பரப்பு
a) 1.1-2.2m2 | 1.1-2.2 மீ2
b) 2.2-3.3m2 | 2.2 - 3.3 மீ2
c) 1-2m2 | 1-2 மீ2
d) 0.5-1.5m2 | 0.5 - 1.5 மீ2

CLICK BUTTON.....


ANSWER : a) 1.1-2.2m2 | 1.1-2.2 மீ2
17. An oily substance called sebum is secreted by | சீபம் என்ற எண்ணெய் பொருளைச் சுரப்பது
a) sweat gland | வியர்வைச் சுரப்பி
b) sebaceous gland | செபேசியஸ் சுரப்பி
c) thyroid gland | தைராய்டு சுரப்பி
d) tear gland | கண்ணீர்ச் சுரப்பி

CLICK BUTTON.....


ANSWER : b) sebaceous gland | செபேசியஸ் சுரப்பி
18. Albinism is an extreme degree of generalized | அல்பினிசம் என்பது
a) hyperpigmentation | அதிக அளவு நிறமிகள்
b) hypopigmentation | குறைந்த அளவு நிறமிகள்
c) failure of pigmentation | நிறமி உருவாக்கத்தில் குறைபாடு
d) perioral pigmentation | வாய் மேற்புற நிறமிகள்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : c) failure of pigmentation | நிறமி உருவாக்கத்தில் குறைபாடு
19. Partial albinism causes | குறைவுள்ள அல்பினிசம் உண்டாகக் காரணம்
a) leucoderma | லுயுக்கோடெர்மா
b) vitiligo | வைட்டிலிகோ
c) melanoma | மெலனோமா
d) dermatitis. | டெர்மாட்டிஸ்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : a) leucoderma | லுயுக்கோடெர்மா
20. Excessive exposure to U V-rays can cause | அதிக அளவு புறஊதாக்கதிர்களின் தாக்கத்தினால் உண்டாவது
a) vomitting | வாந்தி
b) redness of eyes | கண்கள் சிவப்பாகுதல்
c) colour change | நிறமாற்றம்
d) skin cancer | தோல் புற்றுநோய்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : d) skin cancer | தோல் புற்றுநோய்
21. Rag weed plant causes allergic responses and results in | ரேக் வீட் தாவரத்தின் ஒவ்வாமை ஏற்படுத்தும் விளைவு
a) photo dermatitis | ஒளி தோல் புண்
b) herpetiformis dermatitis | ஹெர்பிஸ் வகை தோல் வியாதி
c) dermatitis artefacta | தோல் வியாதி
d) all the above | எல்லாக் காரணங்களும்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : d) all the above | எல்லாக் காரணங்களும்
22. The amount of urea present in blood | இரத்தத்தில் யூரியாவின் அளவு
a) 0.02gms/100ml | 0.02 கிராம் / 100 மிலி
b) 0.06gms/100ml | 0.06 கிராம்/100மிலி
c) 0.08gms/100ml | 0.08 கிராம்/100மிலி
d) 0.01gms/100ml | 0.01 கிராம்/100மிலி

CLICK BUTTON.....


ANSWER : a) 0.02gms/100ml | 0.02 கிராம் / 100 மிலி
23. Urea biosynthesis takes place in | யூரியாவை உருவாக்கும் இடம்
a) blood | இரத்தம்
b) liver | கல்லீரல்
c) cerebro-spinal fluid | மூளைத்தண்டுவடத் திரவம்
d) kidney | சிறுநீரகம்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : b) liver | கல்லீரல்
24.Number of ATP molecules spent to convert ammonia to urea is | அமோனியாவை யூரியாவாக மாற்றத் தேவைப்படும் ATP மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை
a) four | நான்கு
b) two | இரண்டு
c) three | மூன்று
d) one | நான்கு

CLICK BUTTON.....


ANSWER : c) three | மூன்று
25. During glomerular filtration the malpighian body acts like a | குளாமருலாஸ் வடிக்கட்டுதலின் போது மால்பிஜியன் உறுப்பின் செயல்பாடு
a) structural unit | அடிப்படை அலகு
b) biological filter | உயிர்வடிகட்டி
c) biological buffer | உயிர்வேதிச்சமநிலையாக்கி
d) acid-base balancer | கார-அமிலச் சமநிலையாக்கி

CLICK BUTTON.....


ANSWER : b) biological filter | உயிர்வடிகட்டி
26. The amount of blood supplied to the kidneys is about | சிறுநீரகத்திற்குச் செல்லும் இரத்தத்தின் அளவு விகிதம்
a) 20-25% of cardiac output |20 - 25%
b) 25-30%of cardiac output |25-30%
c) 30-35% of cardiac output | 30-35%
d) 35-40% of cardiac out put |35-40%

CLICK BUTTON.....


ANSWER : a) 20-25% of cardiac output |20 - 25%
27. Net filteration force which is responsible for the filtration in glomerulus is | குளாமருலசில் காணப்படும் மொத்த வடிக்கட்டும் விசையின் அளவு
a) 25mm Hg | 25 மி.மி. Hg
b) 50mm Hg | 50 மி.மி. Hg
c) 75mmHg | 75 மி.மி. Hg
d) 80 mm Hg | 80 மி.மி. Hg

CLICK BUTTON.....


ANSWER : a) 25mm Hg | 25 மி.மி. Hg
28. The amount of urea reabsorbed in the urinary tubules is | சிறுநீரக நுண்குழல்களில் திரும்ப உறிஞ்சப்படும் யூரியாவின் அளவு
a) 5gm | 5 கிராம்
b) 17gm | 17 கிராம்
c) 21gm | 21 கிராம்
d) 20gm |20 கிராம்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : c) 21gm | 21 கிராம்
29. Area responsible for reabsorption of water, glucose, sodium phosphate and bicarbonates is | நீர், குளுக்கோஸ், சோடியம், பாஸ்பேட் மற்றும் பை கார்பனேட்உ றிஞ்சப்படும் இடம்
a) glomerulus | குளாமருலஸ்
b) proximal convoluted tubules | அண்மை சுருண்ட குழல்
c) collecting duct | சேகரிக்கும் குழாய்
d) descending limb of Henle’s loop | ஹென்லேயின் கீழிறங்கு குழல்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : b) proximal convoluted tubules | அண்மை சுருண்ட குழல்
30. The volume of water found in the glomerular filterate is | குளாமருலார் வடி திரவத்தில் காணப்படும் நீரின் அளவு
a) 170 lit | 170 லிட்டர்
b) 168.5 lit | 168.5 லிட்டர்
c) 165 lit | 165 லிட்டர்
d) 162.8 lit |162.8 லிட்டர்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : a) 170 lit | 170 லிட்டர்
31. In recent days insulin resistant diabetes is commonly noticed in the age group of | தற்சமயம் இன்சுலின் எதிர்ப்பு நீரிழிவு நோய் அதிகமாகக் காணப்படும் வயது வரம்பு
a) 10-15years | 10-15 வருடம்
b) 40-50years | 40-50 வருடம்
c) 35 - 40 years | 35-40 வருடம்
d) 20-25years |20-25 வருடம்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : d) 20-25years |20-25 வருடம்
32. The type of diabetes that develops due to heavy viral infection belongs to the category called | வைரஸ் தொற்றினால் ஏற்படக்கூடிய நீரிழிவு நோய் இவ்வகையைச் சார்ந்தது
a) Insulin dependent diabetes | இன்சுலின் சார்ந்த நீரிழிவு
b) non-insulin dependent diabetes | இன்சுலின் சாராத நீரிழிவு
c) inflammator diabetes | இரண வகை
d) harmful diabetes | தீங்குவிளை நீரிழிவு

CLICK BUTTON.....


ANSWER : a) Insulin dependent diabetes | இன்சுலின் சார்ந்த நீரிழிவு
33. Which of the following is called artificial kidney | எது செயற்கையான சிறுநீரகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது
a) donar kidney | வழங்கப்பட்ட சிறுநீரகம்
b) dializer | டையலைசர்
c) tissue-matched kidney | திசுக்களுக்கு ஏற்ற சிறுநீரகம்
d) preserved kidney | பதப்படுத்தப்பட்ட சிறுநீரகம்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : b) dializer | டையலைசர்

What's App share  | Telegram Share

No comments:

Post a Comment

❇️ www.new.kalvisolai.com
❇️ www.studymaterial.kalvisolai.com
❇️ www.tamilgk.kalvisolai.com
❇️ www.onlinetest.kalvisolai.com